Een vereniging of club heeft geen winstoogmerk, maar met de juiste inzet kunnen verenigingen wel meer inkomsten generen om zo de belangrijke maatschappelijke rol te blijven vervullen.

Wil je ook een toekomstbestendige financiële basis voor je club? Maak werk van je sponsorinkomsten!

In een eerdere blog schreef ik: “De lokale clubs zijn met een beetje fantasie de nieuwe kerk en verkondigen het evangelie van verbinden en saamhorigheid. Deze nieuwe kerk kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid bij de lokale bevolking. De club is nog authentiek en sluit aan op de belevingswereld van de regio. Bijna iedereen is betrokken bij een sportclub of -vereniging en heeft hier vaak een warm familiair gevoel bij”.

De sportclub draagt bij aan een fysieke en mentale gezondheid, opvoeding en socialisatie van kinderen, sociale samenhang van de buurt, zorgt voor een positieve beeldvorming tussen verschillende (etnische) groepen in de Nederlandse samenleving en stimuleert innovatie en duurzaamheid*. Sportclubs verbinden en zijn het cement van de Nederlandse samenleving!

Dat is natuurlijk een goede uitgangspositie voor de sportclubs. Clubs hebben tevens een prominente rol gekregen in het nationaal Sportakkoord dat in 2018 is gesloten. Dit vanwege de bijdrage en invloed die de club kan hebben op belangrijke beleidsthema’s. Hierbij is ook het bedrijfsleven betrokken aangezien zij ook de belangrijke maatschappelijke rol van sport(clubs) erkennen.

Maar in het sportakkoord staat ook te lezen dat “De sport staat er nu goed voor, maar zonder een stevige inspanning van velen is achteruitgang een reëel scenario.” Er bestaan dus twijfels over de toekomstbestendigheid van sommige sportclubs. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS, 2017a) schetst ook een zorgelijk beeld over de financiële gezondheid van sportverenigingen.

Een gezonde financiële huishouding

Een gezonde financiële huishouding is voor een club onmisbaar. Een club kent over het algemeen drie belangrijke inkomstenbronnen te weten; contributie (62%), kantineomzet (12%) en sponsorinkomsten (8%)**. Consumenten zijn over het algemeen kritischer geworden op hun uitgaven en de recessie heeft geleid tot bezuinigingen bij verschillende overheden. De club kan aan deze beslissingen en financiële tegenvallers vaak niet veel doen, maar heeft er toch mee te maken. Sportclubs krijgen het dus steeds moeilijker om een financiële gezonde situatie te realiseren.

Waar liggen de kansen?

Wat je kunt doen is je contributie of de prijzen in de kantine verhogen.  Maar is dat wat jij als club wilt? De rol van de commerciële mogelijkheden voor sportverenigingen is wat ons betreft onderbelicht in het sportakkoord. Gezien de acht procent aan inkomsten op sponsorgebied bij clubs is hier nog veel winst te halen. Sportclubs hebben geen winstoogmerk, maar om het sportaanbod op een betaalbare manier aan te blijven bieden is creativiteit en professionaliteit nodig, om de inkomsten te verhogen. Hier ligt een taak voor de sponsorcommissies. Het verhogen van de sponsorinkomsten geeft de mogelijkheid om andere, minder beïnvloedbare financiële tegenvallers op te vangen.

Zoals gezegd zien bedrijven ook steeds meer de toegevoegde waarde van sportclubs. De binding die leden vaak hebben met hun ‘clubbie’ is groot en dus relevant voor het lid en dus ook voor het bedrijf of merk. Bedrijven zoeken de lokale connectie met de klanten. Het kan bijdragen aan de maatschappelijk rol die bedrijven steeds vaker willen spelen. Sponsoring bij sportclubs kan ook helpen om op lokaal of zelfs regionaal niveau op het gebied van merkbekendheid, bedrijventrots en arbeidscommunicatie, database marketing etc. meer te bereiken. Een mooi voorbeeld is de Rabobank Clubkas Campagne en Verenigingsondersteuning op lokaal niveau. Rabobank is als landelijke partij de sportsponsoring vanuit de topsport meer lokaal gaan benaderen. Landelijke, regionale en lokale bedrijven willen steeds meer van betekenis zijn voor de maatschappij en dit kan via jouw club. Is jouw club in staat dit op commercieel gebied te faciliteren en bedrijven en merken dat te bieden waar zij de toegevoegde waarde van in zien?

Bedrijven willen echter ook wel iets terugzien van de investering in sponsoring bij de lokale amateurclubs. Wij horen vaak dat sponsoren alleen sponsor zijn omdat ze betrokken zijn bij de club of omdat hun kind er speelt. Veel sponsoren hebben inderdaad een connectie met de club, maar zeker niet allemaal. Wanneer deze gedachte overheerst en dit het gevoel er is, kun je verantwoorden waarom je niet aan het werk gaat om bedrijven die nog niet aan je club verbonden zijn, te werven. Wat ons betreft een gemiste kans en hiermee beperk je de groei binnen de sponsorpyramide van jouw club. Het gaat bedrijven ook om, via de sponsoring, eigen (marketing)doelstellingen te realiseren.

Wat kun je als club voor het bedrijfsleven betekenen?

Clubs kunnen zelf nog meer initiatief nemen om potentiële sponsoren te beïnvloeden sponsor van hun club te worden. Je moet laten zien wat jouw club voor het bedrijfsleven kan beteken. Hierbij zijn sponsorcommissies van verenigingen afhankelijk van de eigen creativiteit en het benutten van de potentie van de bedrijven in het bewerkingsgebied. Dit is niet makkelijk en gaat ook niet vanzelf. Probeer meer mee te denken met de potentiële sponsor, laat zien dat jullie een serieuze partner zijn. En zorg dat je actief bent in werving en behoud van sponsoren.

Het begint met een eigen goede uitstraling, professionele communicatie en effectieve activatieplannen. Dit helpt het vertrouwen van sponsoren te winnen om ze zo aan je club te binnen. Mijn advies is: ‘Maak er als club werk van om de sponsorinkomsten te verhogen en op deze manier een gezondere financiële huishouding te realiseren. Zorg dat je minder afhankelijk bent van de overheid en de uitgaven van je leden. Een gezondere vereniging begint bij jezelf!’


BLOG van Martijn van der Lee: eigenaar & sportmarketeer @ CLUBMERK & Sport2Inspire

We kennen in Nederland 27.000 sportverenigingen, het grootste Sociaal Nederlandse netwerk dat het cement van onze samenleving vormt. Martijn van der Lee is samen met Mels Put gestart met CLUBMERK. CLUBMERK helpt clubs om de onschatbare waarde die ze hebben, door middel van het optimaliseren van sponsorinkomsten, te waarborgen. Via CLUBMERK willen Martijn en Mels met hun kennis en ervaring een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige financiële huishouding voor clubs.


Zie voor meer informatie www.CLUBMERK.nl

* Bron : NOC*NSF

** Bron Muller Instituut, verenigingspanel, winter 2016.